Voor wie is deze gedragscode?

1. Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van RSS Security en MV Beveiliging, inclusief stagiaires voor de opleiding Beveiliger.

Professionaliteit

2. Professionaliteit is je werk vakbekwaam uitvoeren, je houden aan de geldende regels en je collega’s erop aanspreken als zij zich niet aan de regels houden.
Professionaliteit is correct gebruik maken van de middelen die het bedrijf je ter beschikking heeft gesteld. Professioneel gedrag is anderen respecteren, zodat de ander jou ook respecteert. Dat bevordert niet alleen de kwaliteit van het werk, maar bevordert ook de sfeer binnen ons bedrijf.

Respect

3. Respect is begrip hebben voor een ander, betrokkenheid en belangstelling tonen en rekening houden met elkaar. Respect is zorgvuldig met elkaar omgaan, niet alleen met de persoon zelf, maar ook met zijn eigendommen en de leefomgeving. Wie respect geeft, maakt meer kans om zelf ook gerespecteerd te worden.

Betrouwbaarheid

4. Betrouwbaarheid is zorgen dat je collega’s en het bedrijf je altijd kunnen vertrouwen en op je kunnen rekenen. Zij en anderen gaan er ook vanuit dat jij je als beveiliger aan geldende regels houdt. Het beschamen van vertrouwen leidt niet alleen tot gevaarlijke situaties op de werkvloer, maar doet ook afbreuk aan de goede naam van ons bedrijf. Wanneer de regels worden nageleefd verklein je het risico dat jij en je collega’s in onwenselijke of gevaarlijke situaties terecht kunnen komen.

Het schenden van geheimhouding

5. Veel van onze informatie is vertrouwelijk. Bijvoorbeeld informatie die we krijgen over onze opdrachtgevers. Of het nu gesproken, geschreven, gedrukte of digitale informatie betreft, het blijft vertrouwelijk. Wanneer gegevens bij onbevoegden terechtkomen, kan dit ernstige gevolgen hebben. Je praat dus niet met een collega in het openbaar over het werk en je laat bijvoorbeeld geen USB-sticks en dergelijke slingeren. Wel verstrekken we benodigde informatie aan degenen die voor hun functie informatie van ons nodig hebben, bijvoorbeeld aan de politie. Je hebt dus altijd strikte geheimhouding over je werk. Niet alleen in ons Huishoudelijk Reglement (Art. 18.) maken wij je hierop attent, maar ook in deze gedragscode.

Geweldsdelicten

6. Als beveiliger heb je geleerd om conflicten te voorkomen en ze professioneel op te lossen. Dat betekent de situatie onder controle krijgen en te houden, tot op zekere hoogte begrip tonen en vooral met argumenten proberen te overtuigen. Pas als er echt geen verbale mogelijkheden meer zijn, kun je volgens de geldende instructies ingrijpen om jezelf te verdedigen of om de situatie weer onder controle te krijgen. Neem hierbij altijd de Wettelijke Kaders in acht. Hiermee voorkom je dat een functionele ingreep eindigt in het plegen van een geweldsdelict.

Alcohol- en drugsgebruik

7. Het is ten strengste verboden om onder werktijd onder invloed te zijn van alcohol of drugs. Niet alleen in ons Huishoudelijk Reglement (Art. 13 en 14.), maken wij je hierop attent, maar ook in deze gedragscode. Alcohol- en drugsgebruik heeft gevolgen voor je reactievermogen, je fysieke en mentale weerstand en het is als beveiliger zeer slecht voor je geloofwaardigheid.

Aannemen van geschenken

8. Medewerkers van RSS Security en MV Beveiliging nemen voor hun beveiligingsdiensten geen geschenken aan. Deze regel geldt ook voor het aannemen van waardecheques of contant geld. Je wordt voor je beveiligingswerk enkel en alleen door het bedrijf betaald en op geen enkele andere wijze door anderen.

Discriminatie

9. Respect is een van de belangrijkste kernwaarde van een beveiliger. Dit uit zich onder meer in het niet discrimineren van anderen. Discriminatie is dan ook niet toegestaan. Onze medewerkers laten zich niet beledigend uit over godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat en leeftijd van een groep mensen of van een individu.

Seksuele intimidatie

10. Wat de één als onschuldig grapje bedoelt, kan door de ander uitgelegd worden als seksuele intimidatie. Het gaat er niet om wat iemand doet of bedoelt, het gaat erom hoe de ander het kan ervaren. Denk na hoe jou gedrag door een ander uitgelegd zou kunnen worden. In een cultuur van wederzijds respect passen geen seksueel getinte opmerkingen, toenaderingen en handelingen of ander aanstootgevend gedrag.

Pesten

11. Pesten is verboden. Van pesten is sprake wanneer een collega of een groep collega’s bij herhaling opzettelijk zodanig behandeld wordt dat zij er onder lijden of dat er een voor hen intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving ontstaat. Het gaat er niet om wat iemand doet of bedoelt, het gaat erom hoe de ander het kan ervaren. Pesten schaadt de collegiale verhoudingen, de kwaliteit van de samenwerking en de goede naam van ons bedrijf.

De schending van integriteit

12. Schending van integriteit is een zeer lastig onderwerp. Dit omdat twee schijnbaar tegenstrijdige zaken hier vaak een rol spelen, n.l. loyaliteit en integriteit. Wanneer je vermoedt of ziet dat een collega zich niet integer gedraagt, dien je hiervan melding te maken bij je leidinggevende. Je benadeel je de collega echt niet, maar stelt de leiding in staat om de collega mogelijk voor een nog grotere misstap te behoeden, de veiligheid te handhaven en de goede naam van ons bedrijf te behouden.

Sanctiebeleid

13. Bij het schenden van de gedragscode kan de leiding van het bedrijf jou een sanctie opleggen. Dit kan zijn: een mondelinge- of schriftelijke waarschuwing, een aantekening in je personeelsdossier, het niet verlengen of beëindigen van je contract, of ontslag op staande voet.

Opgemaakt te Veenoord, 12 april 2012.

De bedrijfsleiding van RSS Security / MV Beveiliging
Robert Snijder, Adrie Doldersum en Erik Voors